Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dekleinedierenwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:`Voorwaarden`) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door dekleinedierenwinkel.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dekleinedierenwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dekleinedierenwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van dekleinedierenwinkel.nl zijn vrijblijvend en zij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dekleinedierenwinkel.nl.

dekleinedierenwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dekleinedierenwinkel.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.
dekleinedierenwinkel.nl biedt twee betalingsmogelijkheden: Overschrijving of iDEAL .
Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven zullen wij overgaan tot levering.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is dekleinedierenwinkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door dekleinedierenwinkel.nl.

Artikel 4. Levering
De door dekleinedierenwinkel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal dekleinedierenwinkel.nl u hiervan op de hoogte stellen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan dekleinedierenwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door dekleinedierenwinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
dekleinedierenwinkel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dekleinedierenwinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft dekleinedierenwinkel.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan, binnen 30 dagen, te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan dekleinedierenwinkel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. De factuurwaarde van het product wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en dekleinedierenwinkel.nl, dan wel tussen dekleinedierenwinkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en dekleinedierenwinkelnl, is dekleinedierenwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door dekleinedierenwinkel.nl.

Artikel 9. Persoonsgegevens
dekleinedierenwinkel.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dekleinedierenwinkel.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat dekleinedierenwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dekleinedierenwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan dekleinedierenwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is dekleinedierenwinkel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan dekleinedierenwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
De door dekleinedierenwinkel.nl geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.
Wanneer door dekleinedierenwinkel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat dekleinedierenwinkel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met dekleinedierenwinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door dekleinedierenwinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
dekleinedierenwinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Geschillen
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.
Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

DIY Pakket Anti-Tekenband met EM kralen

NIEUW

Wil je graag zelf een Anti-Tekenband maken voor je hond dan is het Doe het zelf pakket iets voor jou. Het DIY pakket wordt geleverd met duidelijke handleiding waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je de band moet maken.

Het DIY Pakket kado geven laat het dan mooi inpakken in een kadotas.

 

 

Paracord Anti-Tekenbanden

Anti-Teken en Vlooienband met Originele EM Keramiek Kralen

 

Lichtband oplaadbaar

Veilig met je hond in het donker wandelen met deze orginele met paracord geknoopte lichtbanden. In de zelfde kleuren als de tekenbanden verkrijgbaar.

       

 

Armband EM kralen

Dames of Heren armbanden met EM kralen in diverse kleuren.

De dames armbanden met of zonder bedeltje verkrijgbaar.        

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Poepzakhouder

Deze leuke poepzakhouder is makkelijk aan de riem van de hond of aan je eigen broek te bevestigen en is verkrijgbaar in alle kleuren van de tekenbanden dus ook heel leuk te combineren.

    

Armband met suede koord

Hele leuke sleutelhangers diverse soorten en kleuren.

Super leuke armbandjes met bedel en suede koord.

Diverse soorten en kleuren

 

 

Snuffelhoek

       

Voor de baasjes is er de snuffelhoek

Hier vind je hebbedingetjes voor een leuk prijsje.

© 2016 - 2024 dekleinedierenwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel